נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה

ס' 67 לפקודת התעבורה – "מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש.." .

נהיגה בזמן פסילה היא אחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה מאחר ובניגוד לעבירות רבות לפקודת התעבורה שנעשות לעיתים ללא יסוד נפשי, ללא מחשבה פלילית או כוונה בעבירות מסוג נהיגה בזמן פסילה קיימת לעיתים מודעות לביצוע העבירה, ומכאן היחס של בתי המשפט לעבירה מסוג זה כעבירה שבה הנאשם מזלזל ברשויות החוק. ישנם מקרים שונים בהם נהג ייחשב כנוהג בפסילה :
  1. נהיגה בזמן פסילה עפ"י הוראת בית משפט-
    1. נאשם שנשפט בהיעדר ונגזר דינו באחד מרכיבי הענישה לפסילת רישיון, נאשם כזה שלא ידע על הפסילה מאחר ונשפט בהעדר נחשב כפסול, ולכן כל עוד לא הפקיד את רישיונו העניין יוצר סכנה של ממש כי אותם נהגים יתפסו ע"י המשטרה וימסר להם כתב אישום בו הם נוהגים בפסילה. ולכן, על כל נהג בהיוודע לו על גזר דין יש לבדוק באופן מיידי את הוראות גזר הדין ולבצע הפקדה של רשיון הנהיגה בין אם בצורת תצהיר או במסירת רשיון הנהיגה למזכירות בית המשפט.
    2. נאשם שנפסל מלנהוג בנוכחותו, במידה ונאשם עבר על חוקי התנועה וקיבל עונש של פסילת רשיון יש לבצע הפקדה בהתאם להוראות גזר הדין. במידה ואותו נאשם לא ממלא אחר הוראות גזר הדין ולא יבצע הפקדה מניין ימי הפסילה לא יספרו לו, ואולם אותו נאשם ייחשב כנוהג בפסילה.
  2. פסילה מטעם משרד הרישוי-
  3. במקרים רבים למשרד הרישוי סמכות לפסול נהג מלנהוג כך למשל, כאשר נהג שצובר לחובתו 36 נקודות או יותר, ו/או כאשר נהג שמוזמן למכון הרפואי, או לא  ביצע קורסים בהתאם להוראות משרד הרישוי. למשרד הרישוי יש סמכות להתלות את רשיונו של אותו נהג במידה ואותו נהג לא עומד בהוראות משרד הרישוי ונתפס נוהג בניגוד להוראות אלו ייחשב כנוהג בפסילה.
  4. פסילה מנהלתית –
  5. קיימים מקרים בחוק בהם לקצין המשטרה יש סמכות לפסול בעבירות מסוימות את אותו נהג מלנהוג למשך תקופה מסוימת (30, 60 , 90 ימים בהתאם למקרה). קצין משטרה חייב לקיים שימוע לנהג ובמידה ואותו נהג שהוטלה עליו פסילה מנהלתית, ימצא נוהג בתקופת הפסילה המנהלתית ייחשב כפסול מלנהוג ויוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה זו.
  6. מקרה נוסף בו יש שינוי במבנה הרכב, יכול שוטר להעביר הודעת איסור שימוש ברכב. במקרים מעין אלו, כאשר נהג נוהג בניגוד להודעת איסור השימוש יימסר לו כתב אישום של עבירה נהיגה בזמן פסילה.
308. (א)  סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב הודעה (להלן – הודעת אי-שימוש) שבה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי ויטול ממי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש. משרד עו"ד מיכל סיני מתמחה בייצוג עבירות מסוג זה  ועושה עבור הלקוח את המיטב.